Wednesday, June 8, 2011

வாழ்க்கை

  1. வாழ்க்கை ஒரு சவால் - அதனைச் சந்தியுங்கள் 
  2. வாழ்க்கை ஒரு பரிசு - அதனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்
  3. வாழ்க்கை ஒரு சோகம் - அதனை கடந்து வாருங்கள் 
  4. வாழ்க்கை ஒரு சாகச பயணம் - அதனை மேற்கொள்ளுங்கள் 
  5. வாழ்க்கை ஒரு துயரம் - அதனை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் 
  6. வாழ்க்கை ஒரு கடமை - அதனை நிறைவேற்றுங்கள் 
  7. வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு - அதனை விளையாடுங்கள் 
  8. வாழ்க்கை ஒரு வினோதம் - அதனை கண்டறியுங்கள் 
  9. வாழ்க்கை ஒரு பாட்டு - அதனை பாடுங்கள் 
  10. வாழ்க்கை ஒரு சந்தர்ப்பம் - அதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்