Thursday, December 29, 2011

கணணியில் வேலை செய்ய சரியான வழிகள் - [பட விளக்கங்களுடன்]


தினமும் கணணியில் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு மணிக்கட்டு பகுதியில் வலி ஏற்படுகின்றது. இந்த வலியானது சுட்டி மற்றும் விசைப்பலகையை  பிழையான வழியில் பயன்படுத்துவதனால் ஏற்படுகின்றது. சரியான விழியில் பயன்படுத்தும் முறைகளும் இவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுவதையும், அதற்கான சில பயிற்சி முறைகளும் தரப்பட்டுள்ளது. Email லில் கிடைத்தது.

 பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது 
விசைப்பலகை மற்றும் சுட்டியை சரியாக பயன்படுத்துதல் சில பயிற்சி முறைகள் 


No comments:

Post a Comment